ຢາຝຸ່ນ IDRA-21, ຢາເຄິ່ງຊີວິດ, ຜົນປະໂຫຍດ, ຜົນຂ້າງຄຽງ, ແລະການທົບທວນຄືນ