ຜົງ Elafibranor (GFT505) – ຢາ ໃໝ່ ສຳ ລັບການສຶກສາ ບຳ ບັດ NASH